Pablo Software Solutions
Copyright © 2009 by MINI-MAX spol. s r.o. ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@mini-max.cz
MINI-MAX spol. s r.o.
MINI-MAX spol. s r.o.
... ochranu nechte na nás!
KOORDINÁTOR BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY:
KOORDINÁTOR BOZP PŘI REALIZACI STAVBY:
PLÁN BOZP OBSAHUJE:
Chcete nám zaslat dotaz?
Klikněte zde
.
Rychlý kontakt:
353 540 855
Realitní kancelář LYNX REALITY Praha

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a vykonávané práce vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví
zpracuje přehled právních předpisů a informaci o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě
zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce
bude nápomocen při posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.
bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činnosti prováděných na staveništi současně
bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému prováděni jednotlivých činností
bude sledovat provádění činnosti na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu sjednání napravy
bude organizovat kontrolní dny k dodržovaní plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatřeni vedoucích k odstranění nedostatků
bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací
bude kontrolovat způsob zabezpečeni obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám
bude sledovat, zda zhotovitele dodržuji plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržovaní plánu BOZP bude plán aktualizovat
základní informace o akci a zhotovitelích stavby
povinnosti zhotovitelů stavby v oblasti zajištění BOZP
přehled základních opatření k zajištění BOZP
vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědnosti dle předaných materiálů zhotoviteli
analýzu rizik jednotlivých činností, a opatření k jejich minimalizaci
způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů
časový průběh akce
provozní předpisy dle charakteru akce
zabezpečeni staveniště
bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby