Prevence rizik

Z důvodu neustále se zvyšujících nároků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) od roku 1994 poskytujeme jako společnost MINI-MAX spol. s r.o. služby v oblasti BOZP a PO.
Technici zajišťují splnění všech legislativních požadavků, které jsou na Vás - majitele firem i vedoucí pracovníky kladeny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
Cílem je komplexní poskytnutí služeb v oblasti BOZP a PO, ale i dalších souvisejících služeb, jako například školení, revize vyhrazených technických zařízení,
prodej osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), prodej bezpečnostních tabulek, prodej věcných prostředků požární ochrany.

Dokumentace

Poskytnutím služby Vám zpracujeme dokumentaci BOZP a PO na základě vstupního auditu pro všechna současná pracoviště, začlenění vámi provozovaných činností do kategorií prací a do kategorií požárního nebezpečí.

Pro příklad uvádíme:

Seznam dokumentace BOZP:

Seznam dokumentace PO:

Vstupní audit

Prvním krokem k zajištěni fungujícího systému BOZP a PO ve vaši společnosti je zjištění stávajícího stavu zajištění předepsaných povinností podle legislativních požadavků v oblasti BOZP a PO.
Jedná se o prověření celého systému a organizace Vaší firmy, vedení dokumentace BOZP a PO a kontrolu všech pracovišť a provozů.

Školení

Pomůžeme Vám se školením v oblasti BOZP a PO.
Tato oblast zahrnuje několik druhů školení prováděných presenční formou: